Hoe werkt visitatie?

Hoe werkt visitatie?

Een onafhankelijke commissie brengt de prestaties van uw corporatie in kaart. Onder meer hoe u uw kerntaken uitvoert, de relevantie van de strategische doelen en de governance. Het proces van een visitatie ligt vast in een gestandaardiseerde methodiek en doorloopt een aantal stappen.

1.   Voorbereiding

Van SVWN ontvangt u een reminder dat het tijd is voor de visitatie. Daarna ligt de bal bij u. U informeert uw stakeholders, zodat iedereen zich kan voorbereiden. En u stelt een position paper op, waarin u onder meer reflecteert op de lokale prestatieafspraken en de prestatievelden benoemt die aandacht verdienen. Hoe u dat doet en hoe u zich voorbereidt, leest u bij Praktisch: 9 stappen en nader uitgewerkt in ons stappenplan visitatie voor de projectleider.

2.   Offerte en selectie visiterend bureau

Alleen onafhankelijke, geaccrediteerde bureaus mogen visitaties uitvoeren. Dat garandeert dat ze de methodiek correct en objectief toepassen. Maar elk bureau legt wel eigen accenten. U bent de opdrachtgever en betaalt de rekening, dus u bent vrij te kiezen wie u wilt. Kies uw bureau zorgvuldig. Het geselecteerde bureau stelt vervolgens een visitatiecommissie samen die de visitatie uitvoert. 

3.   Uitvoering visitatie

De visitatie begint met het schrijven van een position paper (zelfreflectie). Lees meer in stap 3 van Praktisch: 9 stappen.
De visitatiecommissie spreekt alle partijen: uw corporatie, de huurders, de gemeente en eventuele andere belanghebbenden. Ze houden diepte-interviews en enquêtes, ze onderzoeken documenten en beoordelen processen. 

4.   Rapportage

De visitatiecommissie schrijft een voorlopig visitatierapport. Uw corporatie mag alleen feitelijke onjuistheden nog corrigeren. En SVWN toetst of de methodiek correct is toegepast en het oordeel transparant is. Daarna is het rapport definitief. 

5.   Reactie corporatie

Uw bestuur en raad van commissarissen formuleren een inhoudelijke reactie, waarin onder meer staat hoe u omgaat met de verbeterpunten. 

6.   Publicatie

U publiceert het rapport én de reactie op uw website. Ook stuurt u alle belanghebbenden een exemplaar toe. SVWN plaatst het rapport en de bestuurlijke reactie eveneens op haar website, maakt een kort nieuwsbericht en attendeert ook de gemeenteraad per e-mail op het visitatierapport.

7.   Bespreking met belanghebbenden

U bespreekt het rapport met uw belanghebbenden.

Visitatoren beoordelen:
  • De maatschappelijke prestaties en ambities;
  • hoe die zich verhouden tot opgaven, beleving huurders en gemeente en  financiële mogelijkheden;
  • en hoe de corporatie daarop stuurt (governance: in- en extern, maatschappelijke rol RvC).
Bezwaren en klachten

Natuurlijk kunt u het oneens zijn met de aanpak of inhoud van een visitatie. Ga daarover in gesprek met het uitvoerende visitatiebureau. Wanneer u er niet uitkomt, kent  SVWN een klacht- en geschillenregeling.

▶ Naar de klachten- en geschillenregeling

Vraag het Claudia

Vraag versturen