3. Metavisitatie

EXPERIMENTEN
23-01-2024

Zoals ook het toezicht van de Aw zich ontwikkelt tot selectief en risicogericht toezicht, zou dat mogelijk ook voor visitatie kunnen gelden, met een ‘meta-visitatie’ voor corporaties die:

  • aantoonbaar hun maatschappelijke governance (t.b.v. verantwoorden, leren en verbeteren) op orde hebben
  • aannemelijk kunnen maken dat belanghebbenden en belanghouders op basis van goede beeldvorming hun waardering voor het functioneren en presteren (hebben) kunnen uiten
  • van hun belanghebbenden en belanghouders een positieve waardering krijgen voor hun maatschappelijk functioneren (verankering) en presteren (inzet en waarde).

Of de corporatie aan deze voorwaarden voldoet kan worden vastgesteld in een soort ‘meta-visitatie’[1].

Woningcorporaties die niet aan genoemde voorwaarden voldoen (blijkend uit de meta-visitatie) dan wel niet aannemelijk kunnen maken aan deze voorwaarden te voldoen respectievelijk waarvan bekend is dat ze ondermaats maatschappelijk functioneren en presteren, maken een verplichte ‘reguliere’ visitatie mee, waarbij bovendien meer gericht kan worden ingegaan op aandachtspunten die voortkomen uit de metavisitatie.

De mogelijkheid van een meta-visitatie wil het ‘maatschappelijk zelfsturend vermogen’ van corporaties stimuleren. Immers, als aan de vereisten van maatschappelijke visitatie – dat zijn de eisen en verwachtingen die aan een woningcorporatie als taakvolwassen en goed maatschappelijk functionerende en presterende organisatie kunnen worden gesteld – door een corporatie wordt voldaan is een reguliere verplichte visitatie niet nodig. Meta-visitatie biedt mogelijkheden voor corporaties om zichzelf te belonen.

Uiteraard blijft ook voor corporaties die aan de voorwaarden voldoen de mogelijkheid bestaan om, vrijwillig, een volledige visitatie mee te maken. De ruimte voor leren en maatwerk in visitatie zal voor deze leergierige corporaties maximaal zijn.[1] Dit is nog nader uit te werken in een methodiek met ‘checklist/verklaring’ en ‘proces’, inclusief toetsing bij partijen). Daarbij kan worden geleerd van hetgeen als ‘visitatiemethodiek 9.0’ is voorgesteld in het onderzoeksrapport ‘Vijf jaar corporatievisitaties: balanceren tussen verantwoorden en leren’ (TU Delft, 2012). Meta-visitatie verwijst naar gedachtegoed uit de wereld van ‘Social Accounting and Auditing’ (prove, improve, account) en toets niet zozeer de maatschappelijke prestaties maar (de aanwezigheid en werking van) de maatschappelijke prestatiesystemen van de corporatie. Meta-visitatie impliceert een ander visitatiestelsel.

 


Laatste Experimenten

2. Netwerkvisitatie

02-01-2023 tot 29-12-2023

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse ...

Bekijken

1. Huurdersbetrokkenheid

02-01-2023 tot 29-12-2023

SVWN vindt het belangrijk dat huurdersparticipatie en van -organisaties zich ontwikkelt. Met ‘maatschappelijke visitatie’, nu nog vooral bedoeld voor en gericht op het verantwoorden en leren van woningcorporaties, is een instrument voorhande...

Bekijken

Vraag het Claudia

Vraag versturen